Privacy verklaring

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de HSU Groep of contact met ons heeft, geeft u persoonsgegevens aan ons. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

HSU Groep verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en haar contactpersonen die inloggen op ons HSU Kwaliteitssysteem. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Wij gebruiken uw gegevens voor inlogdoeleinden en als communicatiemiddel in ons kwaliteitssysteem.

Bewaartermijnen
HSU Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze in eerste instantie verzameld zijn. Hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld als contactpersonen uit dienst gaan bij onze klanten), zullen worden verwijderd uit de database.

Gegevens delen met andere organisaties (derden)
HSU Groep gebruikt de verzamelde gegevens voor eigen bedrijfsvoering. Eventueel kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht moeten delen.

Beveiliging
Het veilig verwerken van persoonsgegevens heeft bij HSU Groep een hoge prioriteit. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn, niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde personen terecht kunnen komen. Wij zetten daarvoor technische maatregelen in zoals encryptie.

Geheimhouding
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor de uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarmee zij in hun dagelijks werk te maken hebben. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om.

Rechten
Elke persoon van wie HSU Groep persoonsgegevens verwerkt heeft bepaalde privacy rechten waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze rechten zijn:

  • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens HSU Groep van u verwerkt
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die HSU Groep van u verwerkt niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen
  • Het recht op vergetelheid: indien HSU Groep uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen.
  • Het recht op beperking van verwerking: wanneer HSU Groep bezig is om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, of er sprake is van onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of wanneer u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen
  • Het recht van bezwaar: wanneer HSU Groep gegevens verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang, algemeen belang of toestemming, is het mogelijk hiertegen bezwaar te maken. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar
  • Het recht om gegevens over te dragen: op uw verzoek moet HSU Groep alle digitale persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. Wanneer u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen, neem contact met ons op via de contactgegevens van onze website.

 

Aanpassen Privacyverklaring
HSU Groep kan, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Klachten of vragen
Wanneer u van mening bent dat uw privacy rechten niet worden nageleefd of dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet correct wordt toegepast door HSU Groep, kunt u een klacht indienen via de contactgegevens van onze website.